Concéntrico

Concéntrico

Concéntrico – collage s/tela – 120×120 cm. 2013